بازاریابی محتوا

اســتراتژی ‌بازاریابی ‌محتوا‌ چیست؟

اســتراتژی ‌بازاریابی محتوا چیست؟

اســتراتژی ‌بازاریابی ‌محتوا‌ طرح‌ جامعی ‌از‌بازاریابی‌ محتوا‌ است ‌که ‌بیان‌ می ‌دارد ‌چگونه ‌و‌از‌چه‌ مســیری‌ باید ‌حرکت‌ کرد‌ تا ‌بــه ‌اهداف‌ بازاریابی‌ محتوا‌ رســید،‌ چه‌ مخاطبی ‌را‌هدف ‌قرار‌داد؟‌چگونه ‌محتوا‌تولید‌کرد؟‌ چه‌ محتوایی‌تولید‌کرد؟‌و…

تمرکز‌بر‌ایجاد‌ ارزش

اهدا‌ قدرت‌ انتخاب‌ به ‌مخاطب

بر‌پایه‌ تعامل‌ و‌ارتباط‌ دوسویه

ارسال‌ مطالب‌ درست‌ به ‌مخاطبان‌ درست

نقطه‌ مقابل ‌تبلیغات ‌و ‌بازاریابی ‌تهاجمی

برندسازی‌ سازمان ‌یافته ‌به ‌صورت‌ غیر‌مستقیم

در‌مجموع ‌‌ ۸اقدام ‌مهم ‌به ‌منظور‌اجرای ‌کمپین ‌بازاریابی ‌محتوا ‌می‌بایست‌

در‌دستور‌کار‌قرار‌گیرد.‌

گام های اســتراتژی ‌بازاریابی محتوا

‌۱- تحلیل ‌کسب ‌وکار‌شرکت

‌۲- مشتریان

‌۳- اهداف

‌۴- استفاده ‌تلفیقی ‌از‌ابزارهای ‌بازاریابی ‌محتوا

‌۵- برنامه ‌ریزی‌ زمانی

‌۶- تیم

‌۷- بودجه

‌۸- اندازه ‌گیری

اجــرای موفق اســتراتژی ‌بازاریابی محتوا تنها زمانی ‌احســاس ‌می‌شــود که  موجب ‌تحقق اهداف ســازمانی ‌گردد و مســلماً ‌کســب ‌ســود،‌ منطقی تریــن‌ مهم‌ترین ‌هدف ‌یک‌ شــرکت ‌تلقی ‌می‌گردد.البته اهداف‌ دیگری ‌نیز در سازمان تعریف‌ می‌شــوند،مانند داشــتن بهترین کیفیت محصول ‌در بازار ویا بیش‌ترین‌ سازگاری بامحیط زیست ‌و…که‌ همه‌ و همه ‌در مقابل ‌سود وکسب‌ منفعت ‌سازمان

درجایگاه‌ دوم‌ اهمیت ‌قرار خواهند گرفت،چراکه ‌اگر یک‌ شــرکت ســود ده‌ نباشــد،دیر یا زود منحل ‌شــده ‌و یا توسط‌ یک‌ کمپانی

بزرگ تر و قوی‌تر خریداری خواهد شــد.

بدیهی‌ اســت‌ که‌ تنها راه کســب‌سوددرسازمان‌نیزفروش‌محصول‌یاخدمت‌آن‌سازمان اســت. اینف روش ،درآمدی ‌را نصیب‌ سازمان خواهدکرد که ‌به  کمک‌ آن‌ هزینه‌های ‌پرســنلی ، بازاریابــی، تجهیزات، مالیات ‌و…‌را پوشــش ‌می‌دهد

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *